Free! Free!! Free!!!

Free Crash Course for AFU Agriculture Entrance Appearing Students.
Click here for further information.

"Notice"

Did you know?? AFU has changed its question pattern for BSc. Agriculture Entrance Exam of 2078. Click here for further information.

GOOD NEWS, AFU has published a notice regarding the entrance exam of BSc. Agriculture for this year 2078. Click here for further information.

कृषी तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले BSc Agriculture को लागि आवेदन फारम मिति २०७८/०९/२६ गते देखि खुल्ला गरेको छ।

 
Form भर्ने अवधि:- पौष २६ गते देखी माघ १४ गते राति १२:०० बजे सम्म।


प्रवेश पत्र लिने मिति:- माघ १७ गते बाट, www.afu.edu.np बाट download गरेर, Print गर्ने

 
प्रवेश परिक्षा हुने मिति :- माघ १९ गते बिहान ११:०० बजे रामपुर कृषि क्याम्पस वा अन्य यसै वरपरका तोकिएका स्थानमा 


आवेदन शुल्क : रु ४००० मात्र,

बैक: सिद्धार्थ बैक

खाता नं.: 00815263460 

खाताको नाम : AFU Entrance Examination


Payment can be done through any one of these method; bank voucher or esewa or khalti or connect IPS.
**एउटा मोबाइल नम्बरबाट एउटा मात्रै बैंक भौचर काट्नुपर्ने छ।


Question pattern: 120 marks

Chemistry: 20
Botany: 20
Zoology: 20
English: 20
Physics: 10
Math: 10
Agriculture: 14
Gk: 6
Total : 120

Time : 1 hr 30 min
                        
Form Online भर्नुपर्ने छ।

आवश्यक Documents
१.  फोटो (pp-size)
२. नागरिकताको प्रमाणपत्र
३. SEE Grade sheet
४. +2 Transcript
५. Quota if anyFor more details : 9865501902

(साथै हामी (Agrivetforestry website) कहाँ ट्रुटी रहित तरिकाले तपाईंहरुको Entrance Form भरिने हुँदा इच्छुक विद्यार्थीहरुले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। )

Post a Comment